Условия на ползване

Всяко лице, наричано по-долу за краткост „потребител“, което получи достъп до уеб сайт на адрес www.diabet-doctor.bg, наричан по-долу за краткост „Сайт“, и до информацията и услугите в него, наричани по-долу за краткост „Съдържание“, предлагани от МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕНДОМЕДИКЪЛ ООД, наричан по-долу за краткост „Доставчик“, се съгласява и приема Общите условия за ползване, посочени по-долу.

При ползването на този Сайт, потребителят се задължава да спазва настоящите общи условия, както и всички други условия, установени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са изрично упоменати в настоящите условия. Потребителят е длъжен, когато не е съгласен с общите условия, да преустанови ползването на този Сайт незабавно. Доставчикът не следва да носи отговорност, ако потребителят не е прочел и не се е запознал с настоящите условия.

1. Общи условия за ползване на уеб сайта

1.1. Потребителят има право да използва този Сайт и информацията и материалите, съдържащи се и показвани в него, само за законни цели и по начин, който не накърнява правата или ограничава използването и достъпа до този Сайт на трета страна.

1.2. Ползването на Сайта е по инициатива, воля и за сметка на потребителя, при спазване ограниченията в ЗАПСП в полза на титуляра на авторското право – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕНДОМЕДИКЪЛ ООД или трета страна (където е приложимо).

1.3. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕНДОМЕДИКЪЛ ООД упълномощава потребителя да разглежда, съхранява, копира в електронен вид и отпечатва физически копия на материалите от този сайт (включително страници, документи, файлове, снимки) единствено за своя употреба с цел да получи информация относно продуктите и услугите, предлагани от Доставчика, както и да извършва заявки за продуктите и услугите в Сайта.

1.4. Потребителят няма право да променя, копира, възпроизвежда (цялостно или частично), преиздава, публикува, изпраща или предава (във вид на поща, по електронен път или друг начин), излага, дава под наем, продава, прехвърля, създава вторични материали на базата на съдържанието в Сайта, да свързва или използва за публична или търговска цел, да разпространява по какъвто и да е друг нецитиран тук начин какъвто и да е елемент от съдържанието на този Сайт, без предварително изрично писмено разрешение от МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕНДОМЕДИКЪЛ ООД. Всяка употреба на съдържанието в друг сайт или електронна среда е забранена за каквито и да е било цели без предварително писмено разрешение от МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕНДОМЕДИКЪЛ ООД.

1.5. Всяка непозволена употреба на Сайта или Съдържанието в него (включително, но не само изпращане или предаване на материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, обидно, противоконкурентно, оклеветяващо, неприлично, порнографско или друг вид незаконно съдържание, или каквито и да са други материали, които представляват или подстрекават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило законите на Република България) е изрично забранено.

1.6. Употребата на всякакъв вид софтуер или устройства с цел достъп и масово копиране/сваляне на съдържанието в Сайта, е изрично забранено.

1.7. Потребителят е длъжен да не използва Сайта с цел придобиване на неоторизиран достъп до други компютърни системи или мрежи.

1.8. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕНДОМЕДИКЪЛ ООД си запазва правото да актуализира (добавя, променя, премества и изтрива) съдържанието или части от него (вкл. цени, публикации, технически данни, продуктова гама или друга информация, описана на или имаща отношение към настоящия Сайт), да коригира възможни грешки, неточности и пропуски, по всяко време, без предизвестие.

2. Ограничаване на отговорността

2.1. Цялото съдържание на този Сайт се предоставя "такова, каквото е". Доставчикът е предприел всички разумни мерки, за да гарантира достоверността, истинността и пълнотата на информацията в сайта, както и отсъствието на подвеждаща информация. Въпреки това МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕНДОМЕДИКЪЛ ООД не гарантира точността и пълнотата на съдържанието в Сайта.

2.2. Използването на Сайта, както и действията, които потребителят предприема вследствие на това, е изцяло отговорност на потребителя.

2.3. При никакви обстоятелства МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕНДОМЕДИКЪЛ ООД, неговите служители, управители, доставчици, агенти или други трети лица, споменати на този сайт или участващи в създаването му, няма да носят отговорност за каквито и да е било щети (в това число, но не само преки, косвени, наказателни, специални, случайни, предизвикани, последващи вреди, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на дейността или други), причинени по какъвто и да е друг начин, свързани с или произтекли от използването, невъзможността да бъде използван или липсата на достъп до Сайта или на материал, разположен в него, както и оперирането с него, (включително технически проблеми независимо от положените от доставчика усилия) или на други сайтове, към които Сайтът препраща, както и на други материали, информация, продукти или услуги, които се съдържат в някои от тези сайтове, независимо от вида на основанието и без значение от липсата на предупреждение за възможността за възникване на такива вреди и дори и когато  доставчикът е бил уведомен относно вероятността за настъпване на подобни щети.

2.4. В случаите, които не са упоменати тук, отговорностите на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕНДОМЕДИКЪЛ ООД се ограничават до максимално допустимата степен, разрешена от законите на Република България.
2.5. Ползването на този Сайт може да бъде свързано с известни разходи от страна на Потребителя, поради такси за доставка на Интернет връзка, мобилен достъп до Интернет и други. доставчикът не следва да дължи на потребителя никакви суми по отношение на всякакви разходи във връзка с ползването на този Сайт.

3. Препратки (хипервръзки)

3.1. Сайтът може да съдържа хипервръзки към уебсайтове, източници или рекламодатели, които са собственост на трети страни. Препратките към тези сайтове в този Сайт не се наблюдават от Доставчика и са предоставени единствено за улеснение на потребителите.

3.2. При използването на тези препратки, потребителят разбира, че напуска този Сайт. Доставчикът МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕНДОМЕДИКЪЛ ООД не носи отговорност за достъпа на или чрез тези външни сайтове, както и по отношение на тях тяхното съдържание, пълнота, актуалност, достоверност и полезност на информацията, рекламите, продуктите или други материали, станали достъпни на или чрез тези външни сайтове. Доставчикът не следва да носи отговорност за политиката за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове. Употребата на такива сайтове, препратки за които има в Сайта, е изцяло отговорност на потребителя. Потребителите следва да насочат своите претенции директно към администратора или уебмастъра на въпросния външен сайт.

3.3. Препратки от трети страници към Сайта са допустими, при условие че са извършени в подходящ контекст. При необходимост от уточнения относно възможността да поставите препратка във Вашия уеб сайт към страница от този сайт, моля свържете се с нас.

4. Авторско право

4.1. Дизайнът, структурата и съдържанието на този уеб Сайт са предмет на авторското право. Те са собственост на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕНДОМЕДИКЪЛ ООД, която притежава изключителното право за ползването им. Всяка неоторизирана употреба на съдържанието представлява нарушение на авторски права или други законови разпоредби.

4.2. Потребителите могат да отпечатват отделни страници и/или части, изображения (марки, знаци, емблеми), графики и др. от уеб Сайта, при условие, че не премахват придружаващите ги авторски знаци, търговски марки, запазени марки и др., цитират източника на информацията и ги ползват само за информативни, непублични и нетърговски цели.

4.3. Потребителите нямат право да копират, публикуват, продават, променят или лицензират части или цялото Съдържание на този уеб Сайт и да го използват за каквато и да било публична или търговска цел, освен като информация за популяризиране на услугите на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕНДОМЕДИКЪЛ ООД.

4.4. Този уеб Сайт може да съдържа материали, названия или търговски марки, които са собственост на други фирми, организации и сдружения, защитени от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

4.5. Използването на каквото и да е Съдържание от Сайта, освен по начини, които не противоречат на настоящите условия за ползване, без писменото разрешение на собственика МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕНДОМЕДИКЪЛ ООД, е изрично забранено.

4.6. Достъпът до този Сайт както и до която и да било част от съдържанието му не може да се тълкува като придобиване на лицензи или други права за ползване на интелектуалната собственост, без предварителното писмено разрешение на собственика – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕНДОМЕДИКЪЛ ООД. 

Партньори

Abbot
Conva Tec
Medtronic

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ ОТ МЦ "ДИАБЕТ"

ЗА ЦЕНТЪРА

МЦ ДИАБЕТ е първият медицински център, изцяло отдаден на всичко свързано с диабета. Нашата цел е да предложим информация, прегледи и профилактика на пациентите. Предлагаме пълен набор услуги като изследване на гликиран хемоглобин, преглед на щитовидна жлеза, ЕКГ, преглед състоянието на долни крайници (диабетно стъпало).


Лекар специалист може да изготви индивидуален хранителен режим съобразен изцяло с Вашето състояние.

ВРЪЗКА С НАС

гр. София, ул. Г. Софийски 14-20, вх.Б, ет.1,
Телефон: 0887 360 808; 0886 208 082
Имейл адрес: office@diabet-doctor.bg


Работно време:
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00 ч


За да стигнете до нас, използвате следните транспортни връзки:
Тролейбуси: № 2, 8, 9
Автобус: № 72
Маршрутни линии: 22, 27